Contact information

Screen Shot 2015-04-08 at 3.12.02 AM

Trung tâm truyền thông & quan hệ công chúng

Địa chỉ giao dịch: 220- C2, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – Số 1 Đại Cồ
Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bộ phận tác nghiệp: 924 – Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3 623 1732

E-mail: ccpr@hust.edu.vn