HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ IN ẤN

DANH THIẾP CÁ NHÂN & BỘ ẤN PHẨM VĂN PHÒNG

 

1          HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

1.1         Hướng dẫn đăng ký in danh thiếp cá nhân

1.1.1       Các Phòng, Ban, Trung tâm (không kể các Trung tâm, Viện nghiên cứu đã được giao tự chủ)

·        Các đơn vị tổng hợp danh sách gửi về về Phòng HCTH theo MẫuDT01_Phiếu đăng ký in danh thiếp (đơn vị).

1.1.2       Các đơn vị tự chủ kinh phí

·        Các đơn vị đã được giao quyền tự chủ (Khoa, Viện, Trung tâm nghiên cứu trực thuộc) có nhu cầu in danh thiếp cho lãnh đạo, cán bộ, giảng viên; gửi thông tin đăng ký về Trung tâm TT& QHCC theo Mẫu DT01_Phiếu đăng ký in danh thiếp (đơn vị);                    

·        Cá nhân cán bộ/ giảng viên có nhu cầu in danh thiếp cá nhân xin vui lòng đăng ký với Trung tâm TT&QHCC theo MẫuDT02_Phiếu đăng ký in danh thiếp (cá nhân);

1.2         Hướng dẫn đăng ký in ấn phẩm văn phòng

1.2.1       Loại ấn phẩm

Sổ tay Giới thiệu Hệ thống nhận diện thương hiệucủa Trường quy định 2 hệ thống ấn phẩm văn phòng:

·        Nhóm 1: Các ấn phẩm văn phòng thiết kế theo quy chuẩn Nhận diện thương hiệu với thông tin liên hệ của Trường.

·        Nhóm 2: Các ấn phẩm văn phòng  thiết kế theo quy chuẩn Nhận diện thương hiệu của Trường với thông tin liên hệ của đơn vị, theo 2 phiên bản Tiếng Anh và  Tiếng Việt.

1.2.2       Cách thức đăng ký

·        Các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc tổng hợp nhu cầu và đăng ký số lượng ấn phẩm văn phòng (Nhóm 1) với phòng HCTH theo Mẫu VPP01_Phiếu đăng ký in ấn phẩm văn phòng (Dành cho Phòng, Ban, Trung tâm).

·        Các Khoa, Viện, Trung tâm nghiên cứu có nhu cầu sử dụng các ấn phẩm văn phòng (Nhóm 1 và Nhóm 2)  đăng ký trực tiếp với Trung tâm TT & QHCC theo Mẫu VPP02_Phiếu đăng ký in ấn phẩm văn phòng (Dành cho Khoa, Viện, Trung tâm nghiên cứu).

2         CÁCH THỨC GỬI ĐĂNG KÝ

2.1         Gửi bản cứng

Phiếu đăng ký được điền đầy đủ thông tin và gửi về phòng HCTH hoặc Trung tâm TT&QHCC theo Hướng dẫn như trên;

2.2         Gửi bản mềm 

Phiếu đăng ký được điền đầy đủ thông tin và gửi về địa chỉ email của các đơn vị đầu mối với Tiêu đề thư và Tên file đính kèm theo cú pháp như sau:

Tiêu đề thư: <Tên viết tắt của đơn vị>_<Nội dung đăng ký>

VD: HTQT_VPP01_Đăng ký in danh thiệp và Ấn phẩm văn phòng 2013

Tên File đăng ký:   <Tên viết tắt của đơn vị>_<Tên Phiếu>

VD: SEM_DT01_Phiếu đăng ký in danh thiếp

Download mẫu đăng ký:

  • Phiếu đăng ký in danh thiếp (dành cho Đơn vị, Trung tâm): [bra_button text=”Mẫu DT01″ url=”http://ccpr.hust.edu.vn/wp-content/uploads/2013/05/Mau-DT01_Phieu-dang-ky-in-danh-thiep-don-vi.xls” target=”_blank” size=”large” style=”” color=”red”]
  • Phiếu đăng ký in danh thiếp (dành cho cá nhân): [bra_button text=”Mẫu DT02″ url=”http://ccpr.hust.edu.vn/wp-content/uploads/2013/05/Mau-DT02_Phieu-dang-ky-in-danh-thiepca-nhan-.xls” target=”_blank” size=”large” style=”” color=”red”]
  • Phiếu đăng ký in ấn phẩm văn phòng (dành cho Phòng, Ban, Trung tâm): [bra_button text=”Mẫu VPP01″ url=”http://ccpr.hust.edu.vn/wp-content/uploads/2013/04/Mau-VPP01-Phieu-dang-ky-in-VPP-Phong-Ban-TT.xls” target=”_blank” size=”large” style=”” color=”red”]
  • Phiếu đăng ký in ấn phẩm văn phòng  (dành cho Khoa, Viện, Trung tâm nghiên cứu): [bra_button text=”Mẫu VPP02″ url=”http://ccpr.hust.edu.vn/wp-content/uploads/2013/04/Mau-VPP02-Phieu-dang-ky-in-VPP-Khoa-Vien.xls” target=”_blank” size=”large” style=”” color=”red”]

Sau khi nhận được Đăng ký của các đơn vị, Phòng HCTH và Trung tâm TT&QHCC sẽ tổng hợp và liên hệ với từng đơn vị, cá nhân.

3          THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi chi tiết xin liên hệ:

1.      Phòng Hành chính Tổng hợp

Văn phòng: 217 – C1

Điện thoại: 04.2 868 2067

Email: thang.tranquyet@hust.edu.vn

2.      Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng

Văn phòng: 220 – C2 hoặc 924 – Toà nhà Thư viện Tạ Quang Bửu

Điện thoại: 04.3 868 0898 hoặc 04. 3 623 1732/22

E-mail: ccpr@hust.edu.vn